• Жизнени преходи в трансформиращото (се) село: памет, идентичност, наследяване

Селото  е един от безспорните обекти и предмети на изследване на социалните и хуманитарните науки. За някои от тях, например етнологията, то е в основата на формиране на научната програма дотолкова, доколкото традиционното общество се редуцира до селото. За класическата социология може да се каже, че тя „започва“ оттам, където „свършва селото“, т.е. с модернизацията. Селото, което е обект на настоящия проект, е „трансформиращото (се) село“, т.е. селата, в които старите до-модерни и модерни (вкл. социалистическа модерност) форми на селско живеене се трансформират в нещо друго, което все още няма име и ясна форма. В този случай ще потърсим зародишите на тези форми и начините, по които те трансформират социалната тъкан. Това налага работа по границите на отделните дисциплини и използването на интердисциплинарни подходи. Границата предполага засрещане и работа по договаряне на концептуални и инструментални дефиниции и тази среща е в технологията на промяната, визуализациите на трансформациите и стратегиите на наследяване на „билòто“, потърсени в оче-видно-то.